FaceBook

FaceBookWe zijn nu ook te vinden op FaceBook:

Levend Water Almanak

De centrale vraag die we daar willen stellen:

Watersport en jou geloof belijden?

Kun jij dat hand in hand laten gaan, actief bezig zijn met jou hobby en tegelijkertijd laten zien dat jij Christen bent? Ofwel: Evangelisatie op de pleziervaart…

Ontmoet elkaar nu dus ook op FaceBook.

 

 

Was ik nu maar een zeilboot…

Was ik nu maar een zeilboot,
dan voer ik naar de andere kant van de oceaan.
Voorbij de horizon,
hier heel ver vandaan.

Was ik maar een zeilboot,
dan voer ik achter mijn dromen aan.
Zeilend op de wind,
daar waar de wijde wereld begint.

Was ik maar een zeilboot,
dobberend op de zachte bries.
Door de branding van de zee,
en ieder die wilde, die mocht met me mee.

Was ik maar een zeilboot….

Zeilen door de stormen van het leven…

zeilen met jezusHeb je ooit de gelegenheid gehad om de zo geheten ‘tall ships’ te zien, replica’s van voorbijgegane jaren toen commerciële zeilschepen de zeeën beheersten? In de voorgaande jaren heb ik het voorrecht gehad om deze schepen van dichtbij te zien, hier in Den Helder. Ze zijn werkelijk indrukwekkend!

Het deed mij denken aan het ‘oude lied’ van Piet Veerman: sailin’ home across the ocean

sailin’ home we’re going to be free.  Sommige van jullie zijn misschien zeilers die van hun vroegere werk, nu hun baan hebben kunnen maken, nu jullie tijd besteden aan boord van een schip, zeilen op de wind, waar hij ook heen gaat.  Anderen onder ons wensen misschien om alles achter te laten, om weg te komen van het al, het zeil te hijsen en te zeilen richting de horizon. Maar, zeilen vergt een hoop werk, kennis van de wind, golven en deining van de zee, stroming op het meer, en een ‘hoop geluk’ de juiste wind in de zeilen te krijgen. Toch kan de zee onvoorspelbaar zijn, rustig zeilen is niet altijd mogelijk. Het water kan kalm zijn met blauwe luchten erboven en flink wat zon, maar binnen een paar minuten kan het allemaal anders liggen en een storm kan de kop opsteken. Ook in het leven, niet waar?

En Paulus kreeg in de nacht een gezicht; er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij eruit opmaakten, dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. En van Troas afgevaren, koersten wij recht op Samotrake aan en de volgende dag naar Neapolis; en vandaar naar Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een (Romeinse) kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad. En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: Indien gij van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw ben, neemt dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. ~Handelingen 16:9-15

In dit Schriftgedeelte lijkt het dat Paulus een beetje gefrustreerd over kan komen. In zijn poging ‘te zeilen richting de horizon’, in de Macedonische regio. Hij weet dat hij moet (blijven) gaan, maar de Heilige Geest lijkt een geheel ander plan voor hem te hebben. We pakken dit verhaal op ion het midden van de nacht, wanneer hij een visioen krijgt met de instructie om naar Macedonië te gaan. Dit visioen mag misschien een droom lijken, wellicht een innerlijke stem of zou het God zijn die tegen hem spreekt door een man? God communiceert op verschillende manieren met ons, als we maar bereid zijn te luisteren.

Zelfs al lijkt het dat Paulus niet een directe richting lijkt te gaan of te hebben, blijft hij in contact met zijn Navigator.

Hij blijft open staan voor Gods Woord, gesproken of geschreven, en gehoorzaamd als hij een bepaalde richting in word gestuurd. De volgende dag reist hij dan ook direct af en via diverse plaatsen, bereikt hij zijn eerste bestemming Filippi in Macedonië.

Ongeacht de reis die we maken, of we nu reizen over land of over de wateren in het leven, is het beste besluit om te blijven luisteren naar de Navigator. Wat voor soort reiziger we ook zijn, we moeten nooit onderschatten de reis die voor ons ligt en dit bij God te brengen in gebed en geloof. Door gebed is Hij aanwezig bij ons en geeft Hij richting aan het leven, Hij helpt ons de grootste stormen te overwinnen en is Hij bij ons als alles ‘gladjes verloopt’. Wanneer we niet eerst Hem zoeken, welke reis we ook ondernemen in het leven, is op weg gaan naar een reis van mogelijk gevaar en rampspoed.

In Mattheüs 6:33 staat geschreven:

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het andere erbij.11403463_692841450862678_7198705864566823263_n

Wanneer we op reis gaan, en dan met name op een zeilboot (van het leven), bekijken we toch ook eerst de route kaart, de mogelijke gaveren van diepten en ondiepten, de windrichting en de kracht ervan? We zetten een route uit en navigeren op het kompas.

Zo mag ons leven er ook uitzien: We zoeken eerst Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al het overige (wat we nodig hebben!) krijgen we er bovendien bij!

Moge de Here zegenen op de reis van uw leven, indien u Hem er bij betrekt zal Hij zorgen voor een behouden aankomt, al kan het nog zo stormen!

 

Zeilen zonder de Schipper

Jezus gaande over het meer   Mattheüs 14:22-31 NBG

En [terstond] dwong Hij de discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadiën van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!  Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?

Na het lezen van dit Schriftgedeelte, het feit dat Jezus de discipelen dwong om in het schip te gaan en Hem vooruit te varen, bevreemde mij deze middag enigszins. Ik moest denken aan hetgeen ons geleerd is om te wachten op de Here en dat Hij ons voor zal gaan.

Uit persoonlijke ervaringen, telkens als ik er voor koos om Hem vooruit te gaan en niet te wachten op de Here, eindigde ik door te zeilen te midden van een storm of in rondjes te cirkelen. Wanneer ik denk aan Jezus als de kapitein van het schip, waarom zou Hij dan zijn personeel te laten varen zonder zelf (als Kapitein) aan boord te zijn? Ik ben er niet zeker van, maar Jezus wist wel (zoals we in de Bijbel kunnen lezen), dat Hij op een dag niet meer lijfelijk aanwezig zou zijn op deze aarde met hen en ons.

Vanuit deze situatie, uit deze context van het Woord van God, deed Jezus een waardevolle les aan de discipelen, waar wij vandaag de dag van mogen leren.

1) Na deze ervaring konden de discipelen een vergelijking maken van het varen met en zonder Jezus aan boord van de boot.

*Les: Zeilen met Jezus aan boord gaat beter als zonder Hem als Kapitein.

2) Met de afwezigheid van Jezus in de boot, tijdens de storm, was het moeilijk Hem te herkennen in de storm toen Hij hen naderde.

* Les: Als Jezus niet bij jou in de boot is op het moment van de storm, zal het lastiger worden om Hem te herkennen als Hij jou nadert in de storm.

3) Toen Petrus uitstapte op het water, wandelde Hij in geloof totdat hij afgeleid werd door de realiteit.

* Les: Onze ogen afwenden van Jezus, al is het maar een seconde, kan ons het geloof verliezen.

4) In deze passage uit het Woord, word drie maal het woordje ‘terstond’ gebruikt:

A: En [terstond] dwong Hij de discipelen in het schip te gaan…

B: Terstond sprak [Jezus] hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

C: Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem…

* Les: God aarzelt niet om ons een richting in te sturen, tegen ons te spreken of ons te redden!

 

Zeilen zonder de Schipper.

Als God ons opdracht geeft om hem vooruit te gaan, kunnen we dat maar beter doen. Hij geeft richting, Hij spreekt en Hij red. Hij is ALTIJD in controle!

 

Gezegend door onze website of de blogs? Laat het weten door een donatie achter te laten!


Sailability

Laat je handicap achter op de steiger

DSC_0095-300x199

Neem zelf het roer in handen.

Ervaar de vrijheid van onbeperkt zeilplezier.

Kom zeilen bij Sailability !

 

Op 24 juli jongst leden, schreef ik al een stukje over Sailability, u kunt hem *hier* terug lezen. Graag willen wij nogmaals u wijzen op de mogelijkheden voor het zeilen met een beperking.

Een klein stukje uit de aangehaalde blog:

Ik had gisteren al een afspraak staan om een keer in Uitgeest te gaan kijken en te gaan zeilen bij Sailability, maar vandaag werd ik gevraagd om toch ook even ‘een rondje te doen’.  Zo gezegd, zo gedaan en wat was dat heerlijk! Er was zelfs meer mogelijk dan dat ik voor ogen hield. En ja, misschien is het ook wel de durf en het lef wat zo af en toe ontbreekt bij mij…

Als je vaak hebt gemerkt dat iets wat je gisteren noch even deed, vandaag niet meer gaat, dan ga je twijfelen. Dan komt er een stukje ‘angst in je leven’ over de dag van morgen. En misschien moet je die angst dan maar eens even opzei zetten. De dag nemen die er vandaag is en de zorgen voor morgen maar even vooruit schuiven.
Ik heb de mogelijkheden van vandaag in elk geval benut en mijn ‘bucketlist’ voor komend jaar zou misschien toch weer zijn: een nieuwe (tweedehands) zeilmast voor op onze eigen boot!DSC_0013

Wat zou dat heerlijk  zijn!

Ik wil graag gaan kijken wat mogelijk is, maar ook financieel haalbaar is. Ons gebied vergroten wat betreft vaargebied en de mogelijkheden van het zeilen verder onderzoeken.

De Bijbel zegt:

Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ ~Marcus 9:23-24

Een mooie afsluiter, een wijze les: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’

 

Maar ook voor jou:

Wat kan Sailability bieden aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking?

Sailability heeft tot doel: Het bevorderen van de zeilsport voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijk handicap volgens het principe: Zeilen is mogelijk voor iedereen, ongeacht
leeftijd en lichamelijke status. Voor de verstandelijke beperkten geldt als gemiddelde ondergrens dat men zelfstandig aan het verkeer moet kunnen deelnemen.

Sailability wil graag laten zien dat het leven met een beperking niet hoeft in te houden dat je niet zelfstandig zou kunnen zeilen. Onder het motto:

De rolstoel uit, de boot in”

brengen wij rolstoelers en andere mensen met een beperking in aanraking met het ultieme moment van onafhankelijkheid. Letterlijk: Het roer in eigen hand nemen en van niemand afhankelijk zijn.

Sailability biedt je de mogelijkheid om op meerdere locaties tegen een tarief van € 15,00 per keer, anderhalf uur lang te kunnen zeilen. Je hoeft geen verplicht lid van een watersportvereniging te zijn of te worden. Iedereen die zich opgeeft is welkom.

Sailability biedt je verder – als je de smaak te pakken krijgt en zeilen tot “jouw sport” wil maken – de mogelijkheid lid te worden van de watersportvereniging van de locatie waar je zeilt.

Sailability biedt je via de website een rooster met zeildagen en zeillocaties, waaruit je een keuze kunt maken om je als deelnemer (voor 1 of meer keren) aan te melden. Voor vervoer van en naar die locatie(s) moet je zelf zorgen. Sailability heeft daarvoor geen mogelijkheden.

Sailability biedt op de locaties deskundige en gemotiveerde hulp door vrijwilligers, waarbij de veiligheid en het “plezier kunnen beleven” op het water, leidende elementen zijn. Jouw zelfstandigheid en vrije keuze vindt Sailability erg belangrijk. Om dat mogelijk te maken werken wij met boten die niet om kunnen en niet kunnen zinken. Echt waar!

Sailability is een organisatie die volledig draait op sponsoring, donaties en giften. Desondanks proberen we de financiële drempel voor jou zo laag mogelijk te houden. Misschien ken je mogelijkheden ons daarbij te helpen.

Sailability biedt geen vakanties. Daarvoor verwijzen wij naar onze collega organisatie Sailwise. De achterliggende gedachte daarbij is dat jouw deelname aan activiteiten van Sailability, zou moeten kunnen leiden tot het uiteindelijk deelnemen aan topsport en zelfs tot deelname aan bv. de Paralympics. Te beginnen met een lidmaatschap van een watersportvereniging. Voor Sailability is dit echter geen must, maar het bieden van een mogelijk perspectief voor jouw zeiltoekomst als je dat zou willen.

Sailability richt zich dus op individuele deelnemers, maar wanneer je met je instelling of organisatie op een groepsgewijze manier kennis zou willen maken met de zeilsport, zijn daarover afspraken te maken met de verschillende locatiecoördinatoren. Na zo’n kennismakingsdag zou je immers gerust individueel kunnen blijven komen.

Sailability locaties vindt je in:

Onderstaand vind u twee linken naar bijlagen in PDF formaat:

sail_2014_web

Flyer Organisaties ID individueel-press

Als laatste:

De activiteiten van Stichting Sailability Nederland en de watersportverenigingen worden voor 100% uitgevoerd door vrijwilligers. Er is echter wel geld nodig voor de reddingsmaterialen, verzekeringen, de trailers, de tilliftinstallaties en de aanpassingen aan de boten. Met uw bijdrage, in de vorm van een donatie, schenking of sponsoring kunnen mensen met een handicap ook van de zeilsport genieten.

Bankrekening NL67 RABO 0346 0867 01 t.n.v. Stichting Sailability Nederland.
De BIC van de Rabobank is RABONL2U. 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar http://www.sailability.nl/

Van harte aanbevolen door www.levendwateralmanak.nl